ΚΕΡΔΙΣΕ iPhone 8 και άλλα πλούσια ΔΩΡΑ!
ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΛΗΡΩΣΗ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ


ΒHMA 1 /Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

Η Εταιρεία “WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.” με έδρα Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 15238 στο Χαλάνδρι και τηλέφωνο 210 7488 821 (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIN MEDICA») διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η «WIN MEDICA» θα  αναλάβει την εκτέλεση, την επικοινωνιακή υποστήριξη του διαγωνισμού καθώς και τη χορήγηση των επάθλων αυτού (ή/και δώρων). Ως εκ τούτου, η παραπάνω εταιρεία, νομίμως  εκπροσωπούμενη, θα αποκαλείται και ως «η Διοργανώτρια Εταιρεία» για την  παραπάνω ενέργεια («Διαγωνισμό»), σύμφωνα με τα παρακάτω αναλυτικώς οριζόμενα.

Οποιοσδήποτε συμμετέχων δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος από την Διοργανώτρια Εταιρεία.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει, παρατείνει ή να μειώνει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να αλλάζει τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα κατά τη διάρκεια που περιγράφεται στο παρόν, με σχετική νεότερη ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο www.loveyoursport.gr με σχετική ευδιάκριτη επισήμανση.

O Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στη σελίδα www.loveyoursport.gr. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης του νικητή.

1.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού αρχίζει την Tρίτη, 15/05/2018 (15/5/2018 και ώρα 9:00 π.μ. και θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 20/07/2018 και ώρα 9:00 μ.μ. (εφεξής η «Ισχύς του Διαγωνισμού»), σε περίπτωση δε που η παραπάνω διάρκεια του Διαγωνισμού τροποποιηθεί η σχετική αλλαγή θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια με σχετική δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της «www.loveyoursport.gr», η δε ανακοίνωση θα αναρτηθεί τουλάχιστον πέντε (5) ώρες πριν από την επιλεγείσα αλλαγή. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες στην ενέργεια και με άλλους πρόσφορους τρόπους, π.χ. με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος.

1.2 Το δικαίωμα και η δυνατότητα συμμετοχής στον Διαγωνισμό υφίστανται μόνον κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του, όπως ορίζεται ανωτέρω υπό το 1.1. Απόπειρα συμμετοχής πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρκειας διεξαγωγής είναι ανυπόστατη. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν απαιτείται η προηγούμενη αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, μπορεί και να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Διοργανώτρια Εταιρεία στο mail info@winmedica.gr, δίνοντας το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνσή του, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail και θα του δίδεται μέσω απαντητικού email ένας κωδικός για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

Μετά από τη λήξη του Διαγωνισμού, κατά τον όρο 1.1 ανωτέρω ή μετά από την τυχόν ανάκλησή του, οι μοναδικοί αριθμοί που βρίσκονται σε συσκευασίες του προϊόντων SiderAL Sport σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης και τυχόν κωδικοί συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που χορηγήθηκαν τηλεφωνικά, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυροι, και δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό που θα έχει λήξει ή ανακληθεί, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια και δεν παρέχουν κανένα απολύτως δικαίωμα στα δώρα του Διαγωνισμού.

1.3 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσα φυσικά πρόσωπα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, της εταιρίας «THINK PLAN BE Μ.Ε.Π.Ε – Υπηρεσίες Επικοινωνίας», καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω.

1.4 O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και συνεπώς η συμμετοχή σε αυτόν απαιτεί και προϋποθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και επίσκεψης στην ιστοσελίδα www.loveyoursport.gr με τον τρόπο που εξειδικεύεται κατωτέρω.

1.5  Ο Διαγωνισμός διεξάγεται ως ακολούθως:

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μπει στην ιστοσελίδα www.loveyoursport.gr και να επιλέξει την επιλογή «Βάλε κωδικό». Στη συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό συμμετοχής συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα, στην οποία θα πρέπει να καταχωρήσει: 1) όνομα και επώνυμο 2) ημερομηνία γέννησης 3) κινητό τηλέφωνο (προαιρετικά) 4) διεύθυνση email, 5)να επιλέξει χώρα διαμονής και να τικάρει τα αντίστοιχα κουτάκια προκειμένου: α) να αποδεχθεί τους όρους του Διαγωνισμού και β) να δώσει την συγκατάθεση του να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, e-mail, τηλέφωνο, χώρα) για τις ανάγκες διεξαγωγής των κληρώσεων και για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 3 και να διατηρηθούν στο αρχείο της εταιρείας για διάστημα 1 έτους . Εάν θέλει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό με επιπλέον κωδικό/ους θα πρέπει να δημιουργήσει νέο λογαριασμό συμμετοχής ακολουθώντας την διαδικασία, όπως αναφέρεται παραπάνω, για κάθε νέο κωδικό.

Στη συνέχεια, πρέπει να εισαγάγει στο αντίστοιχο πεδίο έναν μοναδικό αριθμό, ο οποίος βρίσκεται πάνω στη συσκευασία του προϊόντος «SiderAL Sport» ή έχει δοθεί όπως ορίζεται παραπάνω. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η καταχώριση των στοιχείων, μοναδικού αριθμού, συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα ενημερώνεται με μήνυμα στην οθόνη του, ότι η καταχώριση του πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και θα συμμετέχει στον διαγωνισμό με μία συμετοχή και θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του μια συμβουλή υγείας. Αν μοιραστεί («share») τη συμβουλή αυτή στο FaceBook, θα συμμετέχει στον διαγωνισμό με άλλη μια συμμετοχή, δηλαδή συνολικά με δύο συμμετοχές.

Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών σε κάθε κλήρωση στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Κάθε μοναδικός αριθμός ισοδυναμεί με μία συμμετοχή σε κάθε κλήρωση.

Στο διαγωνισμό παίρνουν μέρος όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην φόρμα του διαγωνισμού στη σελίδα www.loveyoursport.gr. Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει πραγματικά συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

1.6. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες την αποστολή στοιχείων ταυτότητας και επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου) με σκοπό την ταυτοποίηση των συμμετεχόντων, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή του επάθλου στη σωστή διεύθυνση, οι οποίοι αποδέχονται την ένταξη αυτών των στοιχείων σε σχετικό αρχείο (βάση δεδομένων).

1.7. Η Διοργανώτρια εταιρεία πρωτίστως θα προσπαθεί να καταστήσει τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

1.8. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την ανακοίνωση των ονομάτων, ή/και των Facebook user IDs τους, ή/και της εικόνας του νικητή ή/και προβολής της εικόνας και φωνής του νικητή (μέσω τυχόν φωτογραφιών, ηχητικών παραστάσεων και μαγνητοσκοπήσεων) σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κ.λπ.) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, στο Youtube κ.λπ.), ή/και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά και μη περιοριστικά Facebook, Instagram, Twitter κ.λπ.), σε δημόσιους χώρους (ενδεικτικά και μη περιοριστικά στα καταστήματά της, σε γήπεδα, σε δημόσιες εκδηλώσεις κ.λπ.) για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως και δηλώνουν ότι δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Διοργανώτριας, των εκπροσώπων της, των υπαλλήλων της ή των συνεργατών της για προσβολή της προσωπικότητάς τους ή του δικαιώματος δημοσιεύσεως των εν λόγω εικόνας και στοιχείων ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με τη με οποιοδήποτε τρόπο χρήση, εκμετάλλευση, προσαρμογή, αναπαραγωγή (εν όλω ή εν μέρει), διανομή και δημόσια προβολή των ανωτέρω για τους παραπάνω σκοπούς. Τα ανωτέρω αναφερόμενα εικόνα και στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προαναφερόμενο σκοπό κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας μόνα ή σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο υλικό οποιουδήποτε είδους ή φύσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που δεν συνάδει με την ευπρέπεια και τα χρηστά ήθη.  Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια θα είναι αποκλειστική δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επί του προαναφερόμενου διαφημιστικού υλικού που θα προκύψει από τη χρήση ή προσαρμογή των εν λόγω εικόνας και στοιχείων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να παραχωρήσει τα χορηγούμενα με την παρούσα δικαιώματα σε συνεργάτες της (γραφίστες, διαφημιστικές εταιρίες κλπ.) για τον παραπάνω σκοπό. Η παρούσα άδεια είναι ανέκκλητη, χορηγείται στο διηνεκές και δεσμεύει τόσο τους συμμετέχοντες, όσο και τους τυχόν κληρονόμους και εκδοχείς τους. Οι συμμετέχοντες βεβαιώνουν ότι έχουν απεριόριστο και αποκλειστικό δικαίωμα να χορηγήσουν στη Διοργανώτρια τις παραπάνω άδειες. Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους. Οι συμμετέχοντες παρέχουν την άδεια χρήσης χωρίς αντάλλαγμα της εικόνας τους (σταθερής ή κινούμενης) και των παραπάνω στοιχείων τους με τον παραπάνω τρόπο.

2. ΔΩΡΑ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

2.1 Η ανάδειξη των νικητών θα γίνει σε  δύο (2) τυχαίες ηλεκτρονικές κληρώσεις, που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15/06/2018 και την Παρασκευή 20/07/2018 μεταξύ των έγκυρων συμετοχών, από τις οποίες θα αναδειχθούν συνολικά 14 νικητές και συνολικά 14 αναπληρωματικοί. Όσοι συμμετέχοντες δεν κερδίσουν σε κάποια κλήρωση και όσοι αναπληρωματικοί δεν πάρουν τη θέση κάποιου νικητή, θα συμμετέχουν αυτομάτως με τον ίδιο αριθμό συμμετοχών στην επόμενη κλήρωση.

2.2 Ο πρώτος νικητής κάθε κλήρωσης θα κερδίσει από ένα iPhone 8. Oι επόμενοι τρεις  νικητές κάθε κλήρωσης κερδίζουν από ένα PlayStation 4 και οι επόμενοι 3 νικητές κάθε κλήρωσης κερδίζουν από ένα Garmin VivoActive 3.

Κάθε νικητής είναι αναπληρωτής του αμέσως προηγούμενου στη σειρά. Θα αναδειχθούν επίσης 14 αναπληρωματικοί νικητές, για την περίπτωση ακύρωσης νικητή/ών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.6.

2.3 Μετά την ανάδειξη των νικητών θα επιχειρείται – από υπαλλήλους ή εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες της “WIN MEDICA” – επικοινωνία με έκαστο εκ των νικητών με την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον διαγωνισμό, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής του δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, κ.λπ.) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του επάθλου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το νικητή εντός του χρονικού διαστήματος όπως περιγράφεται παρακάτω ο νικητής δεν αποκτά κανένα δικαίωμα στο δώρο.

Θα αναδειχθούν συνολικά 14 νικητές και θα ειδοποιηθούν μέσω ανακοίνωσης στη σελίδα του www.loveyoursport.gr και https://www.facebook.com/anemia.sideral και προσωπικού μηνύματος.

2.4 Μόνη υπεύθυνη για την παροχή των δώρων είναι η Διοργανώτρια Εταιρεία.

2.5 Τα έπαθλα του Διαγωνισμού δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα ούτε ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε με άλλο είδος.

2.6 Οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψουν σχετική δήλωση.

(β) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος,

(γ) σε περίπτωση που κάποιο/α από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές/ή.

(δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με κάποιο νικητή μετά από 5 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού αποβεί άκαρπη.

(ε) σε  περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι νικητής δεν παρουσιαστούν ή παρουσιαστούν καθυστερημένα για την παραλαβή του δώρου.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος  όπως προέκυψε από την κλήρωση της παραγράφου 2.1.

3.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

3.1 Η Win Medica είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την τήρηση του αρχείου προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και η «Think Plan Be Μ.Ε.Π.Ε – Υπηρεσίες Επικοινωνίας», που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής, οδός Παπαφλέσσα 1Α, εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό της Win Medica. Η παρούσα δήλωση έχει ως στόχο να πληροφορήσει τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, τους τρίτους στους οποίους γνωστοποιούνται τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτουν οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, σε συμμόρφωση της Εταιρίας με τον Νόμο 2472/1997 καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, που παρέχονται από τους ίδιους τους Διαγωνιζόμενους σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1.5 και 1.6, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η Win Medica. Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Η Win Medica ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό ή για στατιστικούς λόγους.

Η Win Medica δικαιούται επίσης να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό τηρούνται για διάστημα  ενός έτους από τη λήξη του Διαγωνισμού.

Η Win Medica δεσμεύεται να τηρεί τα δεδομένα ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και να τα διαγράφει με ασφάλεια, να μη συλλέγει και διατηρεί δεδομένα που δε της είναι απαραίτητα, να προστατεύει τα δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα δηλαδή  να ενημερωθεί, κατόπιν αιτήματός του, για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά του δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών, καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσει το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, βάσει των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/97 και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού των δεδομένων, τα αιτήματα αυτά θα διαβιβάζονται και στους τρίτους αποδέκτες στους οποίους τα δεδομένα γνωστοποιήθηκαν.

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια του Διαγωνισμού και των παραπάνω σκοπών, παρακαλούμε να απευθύνεστε στη Win Medica, είτε με συστημμένη επιστολή στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνσή της (υπόψη κ. Μάριου Κοσμίδη, νομίμου εκπροσώπου) είτε με email στη διεύθυνση info@winmedica.gr είτε με φαξ στον αριθμό 2107488827 είτε τηλεφωνικώς στον ανωτέρω τηλεφωνικό αριθμό. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση στα στοιχεία επικοινωνίας ή στην εκπροσώπηση της Win Medica καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων θα γνωστοποιηθούν είτε με email είτε με ευκρινή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.loveyoursport.gr και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600

Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Η δήλωση του συμμετέχοντα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο συμμετέχων έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κ.λπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν. 2472/1997 και κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. Η δήλωση του συμμετέχοντος μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη ηλεκτρονική υπηρεσία διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.

3.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@sideralsport.gr ή/και στο τηλέφωνο 210 7488 821.

3.3 Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει όλα τα προσωπικά του δεδομένα από τη βάση δεδομένων του Διαγωνισμού, επιλέγοντας την επιλογή «διαγραφή account». Επιλέγοντας την συγκεκριμένη επιλογή, διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένης και της/των συμμετοχής/ων του στο Διαγωνισμό.

Συγκατατίθεμαι ρητώς στην επεξεργασία από την Win Medica των προσωπικών μου δεδομένων για τους σκοπούς, που αναφέρονται παραπάνω. Περαιτέρω, δηλώνω ότι είμαι ενήμερος και αποδέχομαι ότι ανά πάσα στιγμή διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.


ΝΑΙ


4.  ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ

4.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την διενέργεια του Διαγωνισμού ή να μεταβάλει οιονδήποτε όρο. Κάθε μεταβολή που αφορά τους όρους της παρούσας θα γνωστοποιείται στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως, ενδεικτικώς, με σχετική ανάρτηση των όρων στον διαδικτυακό τόπο www.loveyoursport.gr.

4.2 Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του συμμετέχοντος για απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του (ανωτέρα βία), ή για βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.

4.3 Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της παράδοσης του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων. Η Διοργανώτρια δεν φέρei καμία ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, την χρήση τους ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, όπως, ενδεικτικώς, για τυχόν ελαττώματα των δώρων, και οι νικητές θα πρέπει να απευθύνονται για όλα τα παραπάνω αποκλειστικά στην κατασκευάστρια ή εισαγωγέα εταιρεία κάθε δώρου.

4.4 Ο συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συγκατάθεση συμμετοχής του στην άνω ενέργεια (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η Διοργανώτρια Εταιρεία  δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος ο συμμετέχων. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

5.  ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει και να δημοσιοποιεί τα ονόματα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και να προβάλει φωτογραφικό υλικό που τυχόν έχει κατά τη διάρκεια απονομής του δώρου, μέσω της ιστοσελίδας είτε μέσω της σελίδας της στο Facebook, δια του τύπου ή/ και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων καθώς και με οποιοδήποτε άλλο μέσο θεωρεί κατάλληλο και στο πλαίσιο οποιασδήποτε ενέργειας ιδιαίτερα δε σχετικής με την προώθηση του Διαγωνισμού, άνευ αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος προς τους συμμετέχοντες. Ο συμμετέχων παρέχει την ανεπιφύλακτη συναίνεσή του για τη χρήση του ονόματος και της εικόνας του κατά τα παραπάνω.

6. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων διεξαγωγής του. Η μη ακριβής τήρηση αυτών αποτελεί λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες όρους, που εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής τους από τους συμμετέχοντες.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Ο διαγωνισμός, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων του, διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό δίκαιο, πλην των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση κάθε τυχόν διαφοράς που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Έχω διαβάσει και κατανοήσει τους όρους του διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.


ΝΑΙ


Παρακαλώ διαβάστε τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και κάντε κλικ στις θέσεις που υποδεικνύονται και απαιτούν την αποδοχή σας προκειμένου να προχωρήσετε στο βήμα 2


ΒHMA 2 / Πληκτρολόγησε τον μοναδικό κωδικό που
έχεις βρει πάνω στη συσκευασία
CLOSE